İnternet Sitesi Rezervasyon Paneli Aydınlatma Metni I Kotinos Beach Hotel


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

İNTERNET SİTESİ REZERVASYON PANELİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

Gülşah Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyor ve hukuka uygun korunmasında hassasiyet gösteriyoruz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz ve korunmasına yönelik uygulamalar konusunda sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 

Veri Sorumlusu

: Gülşah Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres   

: Hürriyet Mah. Atatürk Cad. No. 69/A Bağcılar/İstanbul

Telefon        

: 0 (286) 898 10 12

E-Posta

: info@kotinoshotel.com

KEP   

: gulsahmobilya@hs01.kep.tr 

 

 1. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLEME AMAÇLARIMIZ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz tarafından aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Veri Kategorileri ve İşlenen Kişisel Veriler

Hukuki Sebebi

İşleme Amaçları

Şirket Nezdindeki İlgili Faaliyet: Rezervasyon ve Diğer Ürün/Hizmet Satın Almalarının Gerçekleştirilmesi

Kimlik Verisi: Ad-Soyad, Ülke

 

İletişim Verisi: Telefon Numarası, E-posta Adresi

 

Müşteri İşlem Verisi: Rezervasyona İlişkin Bilgiler (Rezervasyon Numarası, Konaklama Tarihi, Oda Tipi)

 

Finans Verisi: Kredi Kartı Bilgileri, IBAN Bilgileri

 

Diğer Veriler: Talep / İstek Bilgisi

 

 • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

 

 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

 • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

 

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ALICI GRUPLARI VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup talep olması veya hukuki bir ihtilafın vuku bulması halinde avukatlarımız/danışmanlarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişisel verilerinizi paylaşma hakkımız saklı olup, kişisel verileriniz aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.

Alıcı Grubu

Aktarılan Veri

Aktarım Amacı

 

Tedarikçiler

Kimlik Verisi: Ad-Soyad, Ülke

 

İletişim Verisi: Telefon Numarası, E-posta Adresi

 

Müşteri İşlem Verisi: Rezervasyona İlişkin Bilgiler (Rezervasyon Numarası, Konaklama Tarihi, Oda Tipi)

 

Finans Verisi: Kredi Kartı Bilgileri, IBAN Bilgileri

 

Diğer Veriler: Talep / İstek Bilgisi

 

 • Rezervasyonun Tamamlanması ve Ödeme Yapılması

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Avukatlık, Danışmanlık vb. Hizmet Veren Firmalar)

Kimlik Verisi: Ad-Soyad, Ülke

 

İletişim Verisi: Telefon Numarası, E-posta Adresi

 

Müşteri İşlem Verisi: Rezervasyona İlişkin Bilgiler (Rezervasyon Numarası, Konaklama Tarihi, Oda Tipi)

 

Finans Verisi: Kredi Kartı Numarası, IBAN Bilgileri

 

Diğer Veriler: Talep / İstek Bilgisi

 • Talep Olması veya Hukuki Bir İhtilaf Doğması Halinde Yasal Süreçlerin Yürütülmesi
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, ziyaret ettiğiniz “https://www.kotinoshotel.com” internet sitemizin “Rezervasyon” sayfasında bulunan rezervasyon paneli aracılığıyla, otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak, kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili bilgi almak ve haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimizin info@kotinoshotel.com e-posta  adresine, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile veya gulsahmobilya@hs01.kep.tr  adresine KEP vasıtası ile ya da “Hürriyet Mah. Atatürk Cad. No. 69/A Bağcılar/İstanbul” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak kargo ile yahut Şirketimizin adresine bizzat gelerek; kimlik belgenizin ibrazı ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapılması halinde başvurularınızın mevzuat çerçevesinde cevaplandırılacağı ve başvuruların yukarıda anlatılanlardan başka yollarla yapılması halinde başvurularınızın dikkate alınmayacağını, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz,  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edeceğini belirtmek isteriz.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak;  

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki İnternet Sitesi Rezervasyon Paneli Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.